deshui 发表于 2022-5-31 15:24:16

益尔测试剂

参加益尔测试计活动,有幸中了一套测试计,益尔测试计测试还是比较简单方便的,和沙利发测试计数值差不多,就是不自带针头,感谢益尔
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20220531/1653981829496114_389.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20220531/1653981829498844_158.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20220531/1653981829608727_160.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20220531/1653981829724379_294.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20220531/1653981829832859_32.jpg
页: [1]
查看完整版本: 益尔测试剂